ANA SAYFA / SUVAK HAKKINDA

SUVAK HAKKINDA

VAKFIN AMACI

Vakıf doğuştan veya sonradan insan genetik yapısının zarar görmesi ile ortaya çıkabilecek olan her türlü hastalık için doğum öncesinden başlayarak hayatın her dönemine yönelik olarak, her yaştaki ancak özellikle çocukların tedavisini ve bu konuda geliştirilmesi gereken teknolojinin kurulmasını sağlamayı hedeflemektedir.

VAKFIN FAALİYET ALANLARI

a. Başta her tür kanser olmak üzere hastalıkların çoğunun nedeninin genlerimizdeki doğumsal veya sonradan oluşan değişikliklerden kaynaklandığı gösterilmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki yüzyılın tedavi yöntemi artık hücrelerimizdeki genlere inerek onların düzeltilmesi yöntemi olacaktır. Bu yeni tedavi yaklaşımı hakkında eğitim vermek, araştırıcıların yetişmesinde katkıda bulunmak, yurt dışından getirilmesi gereken malzeme ve ekipmanın sağlanmasına yardımcı olmak, yurt dışından yetişmiş araştırıcıların ülkemize getirtilerek bu konuda dersler veya kurslar vermesine yardımcı olmak, hücresel tedavi kousunda araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını yayınlamak, bilimsel amaçlı ekipler yetiştirmek veya yetişmesine katkıda bulunmak.

b. Öncelikle bilim çevrelerini ve toplumu aydınlatmak, toplumu hücresel tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirmek. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için konu ile ilgili bütün bilim adamlarını biraraya toplamak, Toplantı ve Kongreler, kurslar, seminerler düzenlemek.

c. Hücresel ve genetik tedavi konusunda yurt içi veya dışı burslar sağlamak. Bu tedavi yöntemi ile tedavi olabilecek hastalardan yardıma muhtaç olanlara maddi ve manevi destek olmak.

d. Benzeri konularda çalışan vakıf veya derneklerle, Fakülte, Üniversite kuruluşlarıyla işbirliği yaparak hastalara yardımcı olmak. Doğuştan özürlü olan çocuklara her türlü eğitim desteği sağlamak ve bu amaçla merkezler oluşturmak. Özel eğitime muhtaç çocuklar için özel eğitim merkezleri açmak.

e. Çocuk sağlığının ülkemiz açısından hayati öneme haiz her dalında sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla, kar amaçsız çalışmalar yapmak, merkezler açmak, bu konuda çalışan devlete bağlı veya hayır amaçlı çalışan kurumlarla işbirliği yapmak.

f. Ekonomik yetersizlik ve bilgisizlik ve benzeri nedenlerle özel tedavi yöntemleriyle tedavi edilmeye muhtaç olan çocuklara ve hastalara yardımda bulunmak.

g. Hücresel tedavi konusunda ülkemizde üretilecek ekipmanların geliştirilmesi ve üretimi için sanayi ile işbirliği içinde destek ve gereğinde üretim sağlamak.

h. Vakfın konusuna giren hastalıklar konusunda her türlü yayın aracı ile toplumu ve tüm tıp mensuplarını, hasta yakınlarını, toplumu ve hastayı eğitmek.

j. Eğitim ve öğrenim, hastaya hizmet ve gerçek araştırmalar için bütün insan gücü araç ve gereçleri ile kendi yerleşim planı içinde ve dışında vakıf konusu ile ilgili diğer tıp mensupları ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak. Yeterli şartlar oluştuktan sonra ve uygun koşulları yerine getirmek kaydı ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü açmak.

k. Konusuna giren her hastanın ileri tetkik ve tedavisi amacıyla modern hastaneler, tedavi merkezleri ve tarama ve araştırma istasyonları , üretim merkezleri kurmak ve bunları yönetmek ve tüm ülkenin yararlanması için gerekenleri sağlamak.

l. Amacına uygun konularda iyi bilinen gerek yurtiçi, ve gerekse yurtdışı kuruluşlar, tüzel ve gerçek kişilerle ve özellikle tıp alanında her türlü işbirliğinde bulunmak ve insan gücü ve araç gereç konusunda yardımlaşma yapmak. Müşterek araştırmalar düzenlemak ve araştırmaların giderlerine katkıda bulunmak.

m. Gerek kendi bünyesinde ve gerekse dışarıdan gelen, konusuyla ilgili araştırmaları yapanları desteklemek, gerek yurt içi ve gerekse yurtdışı burslar vermek.

n. Amaçlarını gerçekleştirebilmek ve idame ettirebilmek amacı ile döner sermaye kurmak ve döner sermaye ile karşılayamadığı tüm masrafları, ödeyebilme gücü bulunan hastasından gerekirse tahsil etmek.

 

VAKFIN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kurluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mulkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler ile taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın, amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 20.000 (yirmi bin) YTL’dir. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

a. Mütevelliler heyeti
b. Yönetim kurulu
c. Denetim kuruludur.

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile sonradan vakfa alınacak üyelerdir. Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek ve yetkili organıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİ GÖREVİ VE YETKİLERİ
Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a. Yönetim kurulunu seçmek
b. Denetim kurulunu seçmek
c. Vakfın yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek
d. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
e. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
f. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak
h. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurlunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 sayılı kanunun uygulanmasını gösterir tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI ve KARAR NİSABI
Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. a. Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. b. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde, c. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulunun talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yüklenecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi , yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir(2/3).

YÖNETİM KURULU
Madde 11- Vakıf yönetim kurulu mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi , bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 3 olup , kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d. Vakıf tüzel kişiliği adına , bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e. Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler , atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h. Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri mütevelli heyete teklifte bulunur.
i. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
j. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
k. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
l. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
m. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mutevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 2 yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mutevelli heyet toplantısında en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

VAKFIN GELİRLERİ

 Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d.Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKFA AİT GELİRLERİN TAHSİSİ VE SARFEDİLECEĞİ YERLER

Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapan 903 sayılı Kanun’un 4.üncü maddesi ile, bu kanunun uygulanmasını gösterir. Tüzüğün 37.maddesi hükmü uyarınca;

Vakfın yıllık gelirlerinin % 20′ si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, %80′ i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

 

VAKFIN RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın mal varlığı amaç ve hizmet konuları vakıf senedinde adı belirtilmek şartıyla konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten

hollister madrid ugg baratas louis vuitton barcelona timberland madrid cinturones hermes nike air max 2016 baratas cinturon hermes ugg outlet air max thea baratas planchas ghd baratas nike cortez mujer nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn